Cart

0

0₫

Menu
Hotline: 0933 118 678

Mua hàng theo hợp đồng

A. Các đơn hàng như sau sẽ phải thực hiện soạn thảo và ký kết hợp đồng mua và bán theo qui định:
  1. Các đơn hàng có giá trị trên 20,000,000đ được mua với tư cách là cá nhân không thông qua pháp nhân hay doanh nghiệp.
  2. Các đơn hàng có giá trị trên 20,000,000đ được mua với tư cách doanh nghiệp với doanh nghiệp
  3. Đối với các đơn hàng nhỏ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp nếu bên mua có yêu cầu soạn thảo hợp đồng (giá trị thấp nhất để lập hợp đồng mua bán là 10,000,000đ)
B. Về việc thực hiện soan thảo hợp đồng:
  1. Tất cả các hợp đồng điều được bên bán soạn thảo dựa trên cơ sở pháp luật Việt Nam
  2. Tất cả các điều khoản điều sẽ được thỏa thuận và được thực hiện theo nhu cầu và quyền lợi chung của hai bên nhưng vẫn là một phần không tách rời với những qui định chung của pháp luật và những qui định nội bộ của bên bán hàng.